Nosaukums
Vientuļais skaitlis (vientsk)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
91%

Definīcija

Par doto naturālo skaitļu virkni ir zināms, ka viens no skaitļiem tajā ir atrodams vienu, bet visi pārējie tieši k(k>1) reizes. Uzrakstiet programmu, kas atrod to skaitli, kas virknē ir atrodams vienreiz!

 


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti divi naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem - kopējais skaitļu daudzums virknē n(n≤500001) un k(1<k<100). Katrā no nākošājām n faila rindām dots pa vienam naturālam skaitlim, kura vērtība nepārsniedz 2147483647. Skaitlis faila i+1-ajā rindā ir virknes i-tais loceklis.

 


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada tas skaitlis, kas virknē atrodams vienreiz.

 


Piezīmes

 
Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādē 2004.gadā


Paraugdati

Stdin
13 4	
537
295
210
413
413
210
413
210
413
210
537
537
537
Stdout
295

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.