Nosaukums
Mucas - 2 (mucas2)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
67%

Definīcija

Uz horizontālas virsmas atrodas N tukšas cilindriskas formas mucas, kuru pamata laukums ir viens kvadrātmetrs. Visu mucu tilpumi ir zināmi un izsakāmi veselos kubikmetros. Mucas ir numurētas ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz N pēc kārtas. Katras divas no tām ir savienotas izmantojot cauruli. Katra caurule ir pievienota divu mucu apakšām, un katrai ir savs ventīlis, kurš var būt tikai vienā no diviem stāvokļiem: "VAĻĀ" vai "CIET". Sākumā visi ventīļi ir ciet. Ja ventīlis ir vaļā, tad šķidrums no vienas savienotās mucas var momentā brīvi plūst uz otru tā, ka šķidruma daudzums šajās mucās kļūst vienāds (savienoto trauku princips). Ja ventīlis ir ciet, šķidruma plūsma pa šo cauruli nav iespējama.

Ir atļautas divu veidu operācijas:

  1. "P" (Pieliet), kad zināms šķidruma daudzums no ārpuses tiek pieliets noteiktā mucā. Operācijas pieraksts ir: "P n m", kur n ir mucas numurs un m ir šķidruma daudzums (vienībās), kas tiek liets šajā mucā (n un m ir naturāli skaitļi, n≤N, m≤10000),
  2. "V" (Ventīlis), kad viens noteikts ventīlis tiek pagriezts pretējā stāvoklī (t.i. šis ventīlis tiek aizvērts, ja bija vaļā, vai atvērts, ja bija ciet). Operācijas pieraksts ir : "V n1 n2", kur n1 un n2 ir to mucu numuri, kuru savienojošajā caurulē atrodas šis ventīlis (n1 un n2 ir naturāli skaitļi, n1≤N, n2≤N, n1≠n 2). Divi dažādi pieraksti "V n1 n2" un "V n2 n1" attiecas uz vienu un to pašu ventīli.

Ir dota K operāciju virkne, par kuru ir zināms, ka tā nav korekta - izpildot šīs operācijas pēc kārtas, kādas operācijas izpildes brīdī notiks vienas vai vairāku mucu pārpildīšanās. Uzrakstiet programmu, kas nosaka mazāko operācijas numuru pēc kārtas, kuru izpildot notiks vienas vai vairāku mucu pārpildīšanās! Šķidruma daudzums caurulēs nav jāņem vērā.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dotas naturālu skaitļu N (N≤1000) un K (operāciju skaits, K≤2000) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu. Nākošajās N faila rindās dots pa vienam naturālam skaitlim. Visiem i (1≤i≤N) skaitlis mi (mi ≤10000) faila i+1-ajā rindā ir i-tās mucas tilpums kubikmetros. Nākošajās K faila rindās dots pa vienam operācijas pierakstam iepriekšaprakstītajā formātā. Visiem j (1 ≤j≤K) faila j+N+1-ajā rindā ir j-tās operācijas pieraksts.


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - pirmās neizpildāmās operācijas kārtas numurs.


Piezīmes

 
Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādē 2004.gadā


Paraugdati

Stdin
3 5
500
100
200
V 3 2
P 1 301
V 1 3
P 1 100
P 1 100
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.