Nosaukums
Molekulmasa (molekula)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
33%

Definīcija

Molekulu var aprakstīt kā tās ķīmiskajā formulā ietilpstošo atomu virkni, kur katru atomu apzīmē kāds burts. Piemēram, ar H tiek apzīmēts ūdeņradis, ar C - ogleklis, ar O - skābeklis. Tad formula COOH apzīmē molekulu, kas sastāv no viena oglekļa, diviem skābekļa un viena ūdeņraža atoma.

Lai formulas pierakstītu īsāk, lietosim sekojošus likumus:

  • Burtus, kas apzīmē noteiktus atomus, var grupēt iekļaujot tos iekavās.
    Piemēram, formula CH(OH) satur OH grupu. Grupas var būt iekļautas - viena grupa var saturēt citas grupas.
  • Ja vienā formulā ietilpst vairāki vienādi atomi, tad to var pierakstīt, aiz atoma apzīmējuma liekot skaitli, kas apzīmē šo atomu skaitu. Tā formulas COOHHH vietā var rakstīt CO2H3 un šī formula apzīmē molekulu, kas sastāv no viena oglekļa, diviem skābekļa un trim ūdeņraža atomiem.
  • Ja vienā formulā ietilpst vairākas vienādas grupas, tad to var pierakstīt, aiz grupas apzīmējuma liekot skaitli, kas apzīmē šo grupu skaitu. Tā formulas CH(CO2H)(CO2H)(CO2H) vietā var rakstīt CH(CO2H)3 un abi šie pieraksti atbilst molekulai, kas sastāv no četriem oglekļa, četriem ūdeņraža un sešiem skābekļa atomiem.
  • Skaitlis, kas rakstīts aiz burta vai grupas, vienmēr ir lielāks par 1 un mazāks par 10.

Molekulas masu aprēķina kā tās visu atomu summu. Viena ūdeņraža atoma masa ir 1, viena oglekļa atoma - 12, un viena skābekļa atoma - 16.

Uzrakstiet programmu, kas dotai molekulas formulai aprēķina šīs molekulas masu!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dota simbolu virkne, kuras garums nepārsniedz 100 simbolus - molekulas formula. Virknē var būt tikai simboli H, C, O , (, ), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - molekulas masa. Zināms, ka rezultāta vērtība nepārsniedz 10000.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā


Paraugdati

Stdin
COOH
Stdout
45

Stdin
CH(CO2H)3
Stdout
148

Stdin
((CH)2(OH2H)(C(H))O)3
Stdout
222

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.