Nosaukums
Pareizās atbildes (correct_answers)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
88%

Definīcija

Kulturaloģijas skolotāja bieži kā mājas darbu uzdod izpildīt konkrētu testu. Tajā katram jautājumam ir tieši viena pareizā atbilde. Ja atzīmētas vairākas atbildes, jautājums netiek ieskaitīts, tādēļ neviens neatzīmē vairākas atbildes. Dažreiz šo testu skolotāja arī izlabo un par to ieliek atzīmi. Eksaktās klases skolēniem ir apnicis saņemt sliktas atzīmes par šiem testiem, tādēļ tie iegūst no iepriekšējo gadu skolēniem testus (testi ir tādi paši). Taču par nelaimi, daudzi šie testi ir nepareizi un, lai gan jau izlaboti, skolotāja nenorāda tajos pareizo atbildi, tā tikai pasvītro nepareizās. Taču arī ar šo informāciju parasti pietiek lai izsecinātu pareizās atbildes. Palīdziet eksaktās klases skolēniem uzzināt pareizās testa atbildes.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti 2 veseli skaitļi N - testā esošo jauatājumu skaits un M - izpildīto un izlaboto testu skaits. Šie skaitļi atdalīti ar atstarpi. 1 <= N, M <= 100

Otrajā rindā doti N skaitļi A kur A[i] norāda cik atbilžu ir i-tajā jautājumā. 1 < A[i] < 8

Pēc tam seko M rindas kur katrā rindā B doti N burti. B[i] burts apzīmē i tā jautājumā atzīmēto atbildi (A norāda ka atzīmēta 1. atbilde, B -> 2. atbilde, C -> 3. atbilde, D -> 4. atbilde, E -> 5.atbilde, F -> 6. atbilde, G -> 7.atbilde, H -> 8. atbilde). Pie tam ja burts B[i] ir lielais burts i tā atbilde ir izlabota kā pareiza. Ja burts B[i] ir mazais burts, šī atbilde ir izlabota kā nepareiza.


Izvaddatu raksturojums

Izvadi pareizās testa atbildes - N simbolu virkni kur i tais simbols ir lielais burts kas norāda i-tā jautājuma atbildi vai simbols '-' ja viennozīmīgu atbildi izsecināt nav iespējams. Šie simboli ir jāatdala ar atstarpēm.


Piezīmes

Autors: Deins Egle


Paraugdati

Stdin
3 3
3 3 4
C b b
C a A
a a A
Stdout
C C A

Stdin
2 3
6 6
a b
c d
e F
Stdout
- F

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.